Protestantse gemeente te Winkel e.o.

College van Kerkrentmeesters - Jaarrekening 2020

 

Resultatenoverzicht voor ANBI-publicatie

 

Begroting

Rekening

Rekening

2021

2020

2019

Opbrengsten en Baten

 

 

Opbrengsten onroerende zaken

77.000

77.288

81.547

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

0

24

42

Bijdragen van leden en anderen

28.000

32.019

31.830

Totaal baten A

105.000

109.331

113.419

Uitgaven en Kosten

 

 

 

Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen

13.675

19.287

38.056

Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en

inventarissen

7.750

12.330

9.126

Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.

710

931

931

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

70.500

73.223

76.586

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten

4.500

1.211

4.088

Verplichtingen/bijdragen aan andere organen

5.050

5.129

4.712

Salarissen en vergoedingen

16.180

12.074

15.872

Kosten beheer, administratie en archief

4.400

5.972

5.040

Rentelasten/bankkosten

300

233

230

Totaal lasten A

123.065

130.390

154.641

Operationeel resultaat (A)

-18.065

-21.059

-41.222

Incidentele baten en lasten

 

 

 

Incidentele baten

6.000

1.992.922

377.595

Incidentele lasten

-

-184.477

-

Incidentele baten en lasten (B)

6.000

1.808.445

377.595

Resultaat verslagjaar (A+B)

-12.065

1.787.386

336.373

Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen

 

 

 

Onttrekkingen bestemmingsreserves

-

184.477

23.982

Onttrekkingen bestemmingsfondsen

-

-

-

Toevoegingen bestemmingsreserves

-

-1.959.296

-350.000

Toevoegingen bestemmingsfondsen

-

-

-

Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)

-

-1.774.819

-326.018

 


Resultaat naar Algemene reserve (D)


  

-12.065            12.567             10.355


 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 1