Jaarverslag seizoen 2018-2019 van de Lucaskerk te Winkel

 

WE BLIJVEN VERBONDEN

 

Als we kijken naar het afgelopen seizoen, dan zijn we weer volop actief geweest.

We hebben de zondagse erediensten waarin iedere keer een voorganger is, een organist, kindernevendienst als er kinderen zijn, jongerennevendienst op de eerste zondag van de maand en als er kleine kinderen zijn bieden we ook oppas aan. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar iemand die aandacht nodig heeft. In sommige diensten staat er een prachtig liturgisch bloemstuk op tafel. De PKN-vlag hangt uit als de kerk open is. Een paar keer zijn de kerkdeuren dicht en gaan we naar andere kerken in de buurt i.v.m. een oecumenische dienst, de zomervakantie of vanwege de Corso.

 

Tijdens de gemeenteavond van 25 mei 2018 zijn we door Stichting Present van de gemeente Hollands Kroon geïnformeerd over de activiteiten die zij ondernemen en waar ons geld van de doelcollecte aan besteed wordt. Naast dat we geld inzamelen voor onze doelcollecte Stichting Present, is er dit seizoen een groepje vrijwilligers actief geweest om klussen te klaren voor de stichting.

Met Pinksteren werd afscheid genomen van scriba Loes van der Weerd, diakenen Jenny Evers en Marijke Groen en van Annelies Rustenburg als kerkrentmeester. Jeannette Oudejans werd bevestigd als scriba, Eddie Kremer als kerkrentmeester en Luuk Klazinga en Gertjan Herder als diakenen. Annelies Rustenburg werd gevraagd aan te blijven als administrateur.

Het uitje van de vrouwengespreksgroep met introducées ging naar de Botanische tuin in Alkmaar , daarna een bezichtiging in de Grote Kerk en o.l.v. Wieger van der Weerd een rondleiding door de binnenstad van Alkmaar met als afsluiting een etentje.

Het ouderenuitje naar dierentuin Blankendaelwas op vrijdag 1 juni. Er waren 23 ouderen en 10 begeleiders mee. Het was een geslaagdezonnige middag.

Nazomeren heeft plaatsgevonden op 18 en 19 augustus. De kerk was open en op zondag was er een zogenaamde “Korte Metten” dienst en daarna de “Zing in”.

De Startzondag was op zondag 9 september en werd voorbereid door de leiding van de Kindernevendienst. Na een mooie dienst werden er Oud Hollandse spellen gespeeld in de kerkzaal. De samenkomst werd afgesloten met soep en een broodje kroket in de Voorhof.

De detachering van Ds. Jan Andries de Boer is geëvalueerd en is met een jaar verlengd. Tevens is hij consulent geworden van de gemeenten Middenmeer en Slootdorp. Deze twee zelfstandige gemeenten zijnvacant en gaan samen beroepen. Ds. Jan Andries de Boer begeleidt hen bij het beroepingswerk.

Op zondag 30 september hebben The Young Spirit Singers hun medewerking aan de dienst verleend.

Er is gestart met belijdenis catechisatie aan een aantal gemeenteleden.

Op zondag 28 oktober heeft er een Santanadienst plaatsgevonden in de Lucaskerk. Dit was een dienst met lezingen afgewisseld met muziek van Santana. Een verrassende inspirerende dienst.

Voor Dorcas hebben we samen met andere kerken in november altijd de voedselinzamelingsactie, waar bij we dozen vullen met houdbare voedings-enbschoonmaakmiddelen. Ook voor de Voedselbank Kop van Noord-Holland worden er voedingsmiddelen ingezameld en staat er elke zondag een doos in de Voorhof.

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, 25 november werden de 4 overleden gemeenteleden genoemd en herdacht. Het kruisje met hun naam erop blijft een jaar op het gedachtenisbord. In deze dienst is voor iedere overledene een eigen kaars gemaakt met naam en data, die door familie of nauw betrokkene wordt aangestoken aan de Paaskaars. Deze kaars gaat na afloop van de dienst mee met de familie of wordt gebracht. Iedereen kan in deze dienst een gedachteniskaarsje aansteken.

De kruisjes worden door de wijkouderling een jaar na het overlijden bij de nabestaanden gebracht.

Op 29 november heeft er een gemeente beraad plaatsgevonden over de viering van het Avondmaal. Dit na enkele opmerkingen vanuit de gemeente. Na de gemeente gehoord te hebben heeft de Kerkenraad besloten om het Avondmaal in 2019 weer “lopend” te gaan vieren i.p.v. in de kring met uitzondering van Witte Donderdag. Tevens is besloten dat we naast druivensap ook wijn gaan schenken.

Door de diaconie zijn 7 kerstpakketten gebracht naar gezinnen die een steuntje in de rug konden gebruiken. De adressen kwamen van het wijkteam van de gemeente Hollands Kroon.

Met de adventsdiensten gingen we op weg naar Kerst en na een goed bezochte kerstnachtdienst met het Lucaskoor volgde op kerstmorgen de gezinsdienst met de harmonie.

We startten het nieuwe jaar met een zangdienst en oliebollen bij de koffie.

Er zijn begin 2019 een aantal koffieochtenden georganiseerd in de Lucaskerk voor 75 plussers. Deze ochtenden werden goed bezocht en krijgen een vervolg.

Zangroep Samar uit Balk heeft op zondag 3 maart de dienst verzorgd met als thema “Kiezels; Wat doet er écht toe voor jou? Dit was een bijzondere dienst.

Op 7 april heeft er een dienst plaatsgevonden die is voorbereid door gemeenteleden uit de wijk van ouderling Tiny van Splunter. Het is fijn dat gemeenteleden hieraan mee willen werken.

De Missionaire werkgroep verzorgde ook dit seizoen weer samen met de kindernevendienst het veertigdagenproject, dit jaar met het thema“Een nieuw begin”. In deze tijd werden op donderdagavond ook in de verschillende kerken in onze gemeente, waaronder onze eigen Lucaskerk, sobere soepmaaltijdengenuttigd. De veertigdagentijd werd afgesloten met de dienst in de Stille week met op Witte Donderdag een avondmaalsviering, op Goede Vrijdag een ingetogen dienst met muzikale medewerking van het Lucaskoor en met het uitdragen van de Paaskaars verlieten we in stilte de kerk

Stille Zaterdag volgde. Na een fakkeloptocht vanaf het voormalige parfumflessenmuseum en op de grens van dood en leven, op de grens van de begraafplaats en de kerk begon de Paaswake. De nieuwe Paaskaars werd binnengedragen en het Licht brak door. Na de Paasdienst op zondagmorgen 21 april hebben een aantal gemeenteleden een fruitmandje ontvangen.

 

Door de week is de gemeente druk met vergaderen, zingen, mediteren of er is een avond van “Laat je Inspireren”. De missionaire werkgroep, de taakgroep eredienst, het pastoraat, de diaconie, de oecumenische werkgroep, alles lijkt gewoon door te gaan. De groep Jong Belegen is dit seizoen nog niet bij elkaar geweest. Zij zullen in juni weer bij elkaar komen om de Startzondag voor te bereiden. De Kerkenraad heeft het afgelopen seizoen 6 x vergaderd. Het jaargesprek met Ds. Jan Andries de Boer is na overleg met de Kerkenraad verzet naar eind mei 2019.

 

We blijven met elkaar positief naar de toekomst kijken, ondanks de financiële situatie en het afnemende kerkbezoek om ons heen. De gesprekken bij de koffie vinden we naast de kerkdienst heel belangrijk. Daar ontmoeten we elkaar. Daar zijn we verbonden met elkaar. Samen gaan we met vereende krachten een nieuw seizoen in!

 

15 mei 2019

Jeannette Oudejans, scriba