KERKBRIEF

PROTESTANTSE GEMEENTE te WINKEL e.o.

Zie ook onze website: www.lucaskerkwinkel.nl

Januari-Februari 2022

 

 

 

 

 

 


Bij het schrijven van deze kerkbrief lijkt het einde in zicht te komen van lege stoelen in de kerk en het enkel volgen van de kerkdiensten via de livestream.

 

Als kerkenraad hebben we geaarzeld. Moeten we in januari al de deuren weer openen voor onze gemeenteleden?   Het zou kunnen met diverse maatregelen. Toch hebben we besloten om het niet te doen. Wij verklaren ons solidair met middenstand en de culturele sector. Zij dicht, dan wij ook.

 

Dan komt ineens het bericht dat winkels weer open mogen. Het is dan vrijdag 14 januari. Moeten we nu wel, moeten we nu niet……

 

Wij besloten om te wachten, maar vanaf zondag 30 januari gaan we weer geheel open voor alle kerkgangers. Natuurlijk met inachtneming van alle geldende maatregelen zoals de 1,5m afstand en het dragen van een mondkapje tijdens het lopen in- en uit de kerk. Koffiedrinken doen we voorlopig nog even niet, maar als het enigszins weer kan zullen wij dat zeker weer gaan doen!

 

Wij houden u via Winkel op Zondag (WOZ) op de hoogte.

Ontvangt u de WOZ nog niet per email?  Laat het even weten en u komt op de verzendlijst.

Mail naar: jeannette.oudejans@quicknet.nl

 

 


 

HET LEVEN VAN JEZUS

 

Quizvraag: Naast de Bijbel is er één geloofstekst die de christenen van elke kleur of kerkgenootschap wereldwijd met elkaar delen. Welke tekst is dat?

 


Nu ik mijn stukje op deze manier begonnen ben, is het moeilijk om op een manier verder te gaan dat u het antwoord niet meteen ziet staan. Laat ik er dan ook maar niet omheen draaien: dat is de apostolische geloofsbelijdenis (voor de gelegenheid zonder hoofdletters geschreven, zodat uw oog er niet te snel naartoe getrokken zou zijn), de tekst van “ik geloof...”, en dan gaat het daarin eerst over God de Vader, vervolgens over Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, daarna over de heilige Geest, de kerk en een paar zeer belangrijke stukjes geloofsinhoud: vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven.

 

Het gaat mij er om dat er aan de diverse onderwerpen een verschillend aantal woorden wordt gewijd. Uitgaande van de Nederlandse tekst:

 

Over God de Vader 14 woorden.

Over Jezus 65 woorden.

Over de heilige Geest 6 woorden.

Over de kerk 11 woorden.

Over andere stukjes geloofsinhoud 10 woorden.

 

Nu kun je eventueel zeggen dat het gedeelte over de kerk en wat daarna nog volgt, valt onder het ‘hoofdstuk’ heilige Geest. In dat geval krijg je:

Vader 14, Zoon 65, en heilige Geest 27 woorden.

 

Nu eerst maar eens de complete tekst, en wel in de traditionele vorm, inclusief ‘amen’ 107 woorden.

 

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.

 

En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle; ten derden dage wederom opgestaan van de doden; opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.

 

Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, Christelijke Kerk, de gemeen­schap der heiligen; vergeving der zonden; wederopstanding des vlezes; en een eeuwig leven. Amen.

 

Het is een tekst, waar hele boeken over vol zijn geschreven, want dit is de inhoud van het christelijk geloof in een notendop. Opvallend zijn het lage aantal woorden over God de Vader en het hoge aantal over Jezus. Maar ook als we kijken naar de woorden over Jezus is er als je goed kijkt iets dat bepaald opvallend mag worden genoemd. Over Hem staat tamelijk uitvoerig hoe Hij in de wereld is gekomen: ‘ontvangen van de heilige Geest, geboren uit de maagd Maria’, maar daarna gaat het meteen over zijn lijden. Over zijn leven wordt in de Apostolische Geloofsbelijdenis met geen woord gerept.

 

We zien dit terug in de opbouw van het kerkelijk jaar. Die begint met de Advent, de periode van voorbereiding op het feest van Jezus’ geboorte. Daarna is er een relatief korte Epifaniëntijd, waarover hieronder meer. En dan komen we alweer in de Veertigdagentijd terecht, vroeger ‘lijdenstijd’ genoemd, die inclusief de zondagen, die om aan het getal veertig te komen niet meetellen, een kleine twee maanden duurt. De rest van het jaar is gegroepeerd rondom Pinksteren, eerst 50 dagen vóór en daarna nog een hele tijd na Pinksteren.

 

Totdat op Aswoensdag (2 maart) de Veertigdagentijd begint bevinden we ons in de Epifaniëntijd. Deze kan in het ene jaar zomaar een paar weken langer duren dan in het andere jaar. Dat heeft te maken met de datum waarop het Paasfeest gevierd wordt, en dat is weer gekoppeld aan de stand van de maan. De Epifaniëntijd zelf valt in twee delen uiteen. In de Christelijke Encyclopedie staat er bij Epifanie ‘zie Driekoningen’. Het is dus direct verbonden aan het verhaal van de Wijzen uit het Oosten, die (na de herders, zou je eigenlijk moeten zeggen) de eersten waren uit de grotere wereld, die Jezus te zien kregen en Hem aanbaden. Het eerste deel van de Epifaniëntijd heeft in de kerk de liturgische kleur wit, wat een symbolische verwijzing is naar Jezus’ stralende verschijning. In die tijd worden ook de verhalen gelezen van Jezus’ doop door Johannes de Doper en van de Bruiloft te Kana. Daarna gaat de kleur over in groen. Dat is de meest algemene kleur die we in de liturgie kennen, het is de kleur van de hoop. Ook die hele lange tijd van Pinksteren tot Advent is de kleur groen.

 

Welnu, het is in de ‘groene tijden’ dat we in de kerk de verhalen lezen over Jezus’ leven op aarde. Weliswaar komt daar m.n. in het groen van Epifaniën vaak al iets langs waaruit blijkt dat ook het lijden eraan staat te komen. Zelfs is het zo dat de oude kerk de zondagen voorafgaande aan de Veertigdagentijd speciale namen heeft gegeven: De zondag vóór Aswoensdag heet Quinquagesima, letterlijk ‘de vijftigste’ dag voor Pasen. De zondag die daaraan voorafgaat heet Sexagesima, ‘de zestigste’ dag voor Pasen, waarbij voor het gemak gedaan werd of een week tien dagen telt. En dan is er ook nog Zondag Septuagesima, ‘de zeventigste’ dag voor Pasen. Maar de Epifaniëntijd duurt als gezegd het ene jaar langer dan het andere, en alleen in een jaar met een lange Epifaniëntijd zijn deze zondagen er allemaal.

 

2022 is een jaar met een lange Epifaniëntijd. Volgens deze oude manier van redeneren is het op 13 februari Zondag Septuagesima, op 20 februari Zondag Sextagesima, op 27 februari Zondag Quinquagesima, terwijl op Aswoensdag (2 maart) de Veertigdagentijd begint.

 

Het valt op dat zowel de Apostolische Geloofsbelijdenis als de traditie vooral heel veel ruimte en dus aandacht geven aan Jezus’ lijden. In de tijd waarin ik opgroeide is de aandacht meer naar Jezus’ leven gegaan. Dat was een tijd, waarin ‘we’ ook minder goed uit de voeten leken te kunnen met zijn lijden. Ik besef wat dat voor een rare uitdrukking is, want hoe kun je daar nu ooit mee ‘uit de voeten kunnen’, maar u begrijpt wat ik bedoel. Inzake geloof waren we steeds meer met de beide benen op de grond komen te staan.

 

Eigenlijk hoop ik, en minstens bespeur ik dat bij mezelf, dat de slinger nu ook weer meer de andere kant op kan gaan, en we weer meer oog gaan krijgen voor het kosmische aspect. Zoals op ietwat naïeve manier onder woorden gebracht in een kerstlied, Lied 474, ‘Loof God, gij christenen, maar Hem groot’, en dan met name vers 3:

 

Verzakende zijn macht en recht,

verkiest Hij zich een stal,

neemt de gedaante aan van een knecht,

de Schepper van het Al,

de Schepper van het Al.

 

Zo heeft Lied 478, ‘Komt, verwondert u hier, mensen’, ook in vers 3: ‘Die de hemel heeft geschapen / en versiert het firmament, moet hier in een kribbe slapen, wordt in hooi en stro gewend.’

 

En dan zien we ook hoe dat lage aantal woorden over God de Vader terecht komt. In alles waarin het gaat over Jezus, gaat het tegelijk ook over God de Vader. En ook bij de heilige Geest gaat het over God. Tsja, en als je die lijn dan doortrekt, dan is dat dus ook bij de kerk het geval. Dat mag dan weer iets zeggen over de verantwoordelijkheid die wij hebben om er als kerk ook echt wat van te maken. En allemaal met het oog op de toekomst: wederopstan-ding des vlezes en een eeuwig leven.

 

Ondertussen is het natuurlijk ronduit prachtig om te lezen van de ontmoetingen en de daden van Jezus. Gelukkig hebben de evangelisten daar vele indrukwekkende hoofdstukken aan gewijd!


Jan Andries de Boer

 

 

 

‘PETRUS’ KOMT NAAR DE LUCASKERK

Sinds enige jaren geeft de Protestantse Kerk een maandblad uit: Petrus. Daarmee verbonden heeft KRO-NCRV elke zaterdag op NPO2 het programma Petrus in het Land. Van dat laatste was ik mij eerlijk gezegd niet bewust totdat ik een telefoontje kreeg uit Hilversum: De Protestantse Kerk heeft laten onderzoeken welke de meest geliefde kerkliederen zijn. Daar is een Top 10 uit voortgekomen, die in een aflevering van Petrus in het Land gaat worden gepresen­teerd. En dat willen ze laten doen door een muzikale dominee. Zo kwamen ze bij ons terecht. Op maandag 7 februari worden de opnames gemaakt en de zaterdag daarna (12 februari om 17.10 uur op NPO 2) komt het als alles goed gaat op televisie.

 

Als kind was ik gek op hitparades en ik droomde ervan diskjockey te worden. Weliswaar had ik daar toen geen kerkliederen bij op het oog, hoewel ik een tijdje heb bijgehouden welke liederen hoe vaak en wanneer werden gezongen. Ik zou u nu graag de Top 10 meest geliefde kerkliederen geven, maar deze ligt tot de uitzending onder embargo. Bij twee van de liederen kreeg ik de vraag of ik een gemeentelid wist die daar wat mee heeft en dat onder woorden zou kunnen brengen. Doordat wij af en toe werken met wensliederen is dat inderdaad het geval. Ik heb Eme Kadijk en Tiny van Splunter bereid gevonden om voor de camera te gaan vertellen wat zij hebben met ‘Abba Vader’ respectievelijk ‘Wat de toekomst brengen moge’. En ik heb gevraagd of het team dat ons muzikaal gezien door de coronatijd gesleept heeft, één van de liederen uit de Top 10 ten gehore mag brengen. Op het moment dat ik dit schrijf is daar een zekere kans op, maar omdat dat o.a. op technisch, en dus ook op budgettair gebied, extra kosten met zich meebrengt is het onzeker. In dat geval zouden we echt een mooi stukje presentatie van onze gemeente hebben, maar dat moet dus echt nog blijken. In elk geval hebben we iets leuks om naar uit te zien!

Jan Andries de Boer

 

BLOEMEN

De bloemen die iedere zondag op de liturgietafel staan, gingen de afgelopen tijd naar:

 

28 november:   Fam. Marco en Loes Noordhuis in Winkel

5 december:     Dhr. Dirk Reijne in Barsingerhorn

12 december:   Mevr. Bea Huizenga in Schagen

19 december:   Dhr Jacob Bil in Nieuwe Niedorp

25 december:   Mevr. Ans Denker in Schagen

26 december:   Dhr. Ben de Breuk in Wieringerwaard

31 december:   Mevr. Marijke Groen in Nieuwe Niedorp

2 januari:            Fam. Cees en Ada de Jong in Nieuwe Niedorp

9 januari:            Mevr. Fenna Elting in Barsingerhorn

16 januari:          Dhr. Eme Kadijk in Zwaag

23 januari:          Fam. Gerr en Jenny Evers in Wieringerwerf

 

DE BLOEMEN VAN DE KERK

Onder gewone omstandigheden wordt bij de mededelingen voorafgaande aan de dienst altijd gezegd naar wie de bloemen van de kerk toe gaan en wordt gevraagd wie ze na afloop van de dienst wil wegbrengen. Ook wordt de bestemming van de bloemen altijd vermeld in de Winkel op Zondag. Maar, in elk geval op het moment dat ik dit schrijf, zitten we weer in een periode, waarin alleen de mensen die een taak in de dienst hebben daarbij aanwezig zijn. Dan zou je denken dat dit gevolgen heeft voor het wegbrengen van de bloemen. Maar Sonja en Evert Verhulst hadden hun eigen oplossing. Op zondag x waren de bloemen van de kerk bestemd voor gemeentelid y. Sonja stuurde een berichtje naar scriba Jeannette Oudejans: a.s. zondag willen wij de bloemen graag wegbrengen. Een mooie manier om in deze magere tijden toch contact te onderhouden!

Jan Andries de Boer

 

 

KINDERNEVENDIENST

In de komende weken gaan we de kindernevendienst evalueren, ook het advent/kerstproject.

Daarna zullen we besluiten over hoe we verder gaan en wat te doen met het project van de komende 40 dagen tijd en Pasen. In de volgende kerkbrief meer hierover.

Anyke

 

LUCASKOOR

Ook het Lucaskoor heeft te maken met de coronaregels.

In november hebben we geprobeerd om te repeteren in de kerkzaal op 1,5 m. afstand van elkaar. Bij de meeste koorleden gaf dit geen ‘samen zingen’ gevoel. Ook de pauze met koffie en thee, moest aangepast worden. Maar na één keer zo repeteren was het weer stop, vanwege de regelgeving.

Ook nu wachten we de komende persconferentie af (25 januari). Hopelijk mag het dan weer ‘gewoon’.

Anyke

 

GEDICHT

Gebed om woorden

 

Wij bidden U om taal die ons bij elkaar brengt.

Niet tot een wij dat er altijd al was  

maar een gemeente vol van verschillen.

 

Wij bidden U om woorden van goede moed,

geen vroom gebral dat de leegte vult, 

de angst overschreeuwt, het verlies kleineert,

maar stille, kleine woorden 

voor hoop, liefde, goedheid. 

 

Wij bidden U om woorden 

die heel maken wat gebroken is

tussen geliefden, in gezinnen, onder vrienden.

 

God, wij bidden U om taal, 

om woorden die ons leren 

te geloven wie U bent. 

Ds. Werner Pieterse

 

EERSTE OECUMENISCHE VESPER IN SCHAGERBRUG

Om voor mensen uit alle kerken in onze regio aantrekkelijk te zijn, moet de locatie van zo’n vesper liefst wat centraal liggen. Dat bracht ons al snel op de kerk van Schagerbrug – tussen Callantsoog en Schagen in. Vooralsnog mikken we op een frequentie van drie keer per jaar, zodat het logisch leek aan te sluiten bij het eerdere rooster voor de oecumenische zondagsvieringen. De eerste vesper is gehouden in de week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen en wel 23 januari 2022.

 

DIACONIE

In december hebben alle 75-plussers binnen onze kerkelijke gemeente en alle bewoners van de Koppeling een Kerstattentie gehad met Kerstgroet.

Ook hebben er 6 minima-gezinnen een goed gevuld kerstpakket gehad met lekkers en houdbare producten. De adressen waren afkomstig uit het bestand van Stichting Present en de mensen waren vooraf gevraagd of hun adres doorgegeven mocht worden. Dit i.v.m. de wet op de privacy. Deze mensen waren erg blij met hun pakket.

Namens de diaconie, Pietie Voogd

DOELCOLLECTE 2022/2023

De komende 2 jaar gaan we ons als diaconie inzetten om geld binnen te halen voor de Stichting Red een Kind. Op 1 november heeft Ard-Jan Kok tijdens de gemeenteavond een presentatie gegeven over Red een Kind. Ard- Jan was reisleider van de diaconale reis die Jan Andries begin 2020 naar Rwanda heeft gemaakt. Hij heeft voor ons een project uitgezocht waar wij de komende jaren voor gaan collecteren. Hier later meer over.

Maar wat doet Red een Kind? Elk kind is een geschenk van God. Elk kind is uniek, heeft een eigen uiterlijk, een eigen karakter en eigen talenten. Toch groeien veel kinderen in armoede op. Per dag sterven er 15.000 kinderen onder de vijf jaar vanwege gebrek aan eten, schoon drinkwater en medische zorg. En zelfs als kinderen wél hun vijfde verjaardag vieren, dan hebben zij door de armoede vaak niet de kansen om zich te ontwikkelen.

Daarom komt Red een Kind in actie. Zij willen kinderen weerbaar maken. Maar niet alleen een kind of gezin wordt geholpen, maar ook de hele omgeving. Red een Kind werkt namelijk met hele dorpen tegelijk aan het verbeteren van de leefomstandigheden.

Ze helpen kinderen en hun families om in zeven jaar blijvend uit de armoede te groeien. Ze werken vanuit een christelijke motivatie, zowel in Nederland als in de landen waar ze programma's hebben. Hun focus is allereerst kindgericht. Het kind staat centraal. Ze zijn compact en transparant, als relatief kleine organisatie zijn ze efficiënt en persoonlijk. Ze houden donateurs op de hoogte over de besteding van hun gift.

Namens de diaconie, Pietie Voogd

 

KERKBALANS (t/m 2 februari)

“In de recente coronatijd werd weer duidelijk hoe belangrijk naast de diaconale ook de pastorale dimensie van de Kerk is. Wij zijn er voor de armen, mensen in nood maar ook voor zieken en eenzame mensen. Daarom beveel ik de actie Kerkbalans van harte aan.”

Mgr. Gerard de Korte, bisschop van ‘s-Hertogenbosch

 

“Als u aan de kerk geeft, geeft u aan elkaar. Om samen een gemeenschap te bouwen,

om God en elkaar te dienen. Wat een vreugde! Actie Kerkbalans maakt het mogelijk.”

Ds Trinette Verhoeven, classis predikant classis Utrecht

 

Al bijna 2000 jaar is de kerk voor ontelbaar veel gelovigen van grote betekenis. In de kerk ontmoeten we God en elkaar. Het is een plek waar we tot rust komen, naar elkaar omzien en samen God zoeken.

Een waardevol moment in de week waarop we ons geloof én het leven met elkaar delen.

 

Gister, vandaag… en morgen. Kerken willen ook in de toekomst van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Kerkleden willen gastvrij en uitnodigend zijn voor jonge mensen

die hun leven nog voor zich hebben, en voor hen die God nog niet kennen. Kerk-zijn kost geld en daar is uw steun bij nodig.

 

Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat?

 

Geef vandaag voor

de kerk van morgen

 

 

DE KERK WORDT GESCHILDERD

Binnenkort zal het schildersbedrijf Kooiman uit Kolhorn de kerkzaal en Voorhof van nieuwe verf voorzien. Zodra duidelijk is wanneer dit kan beginnen zullen we een oproep doen om even te helpen de kerkzaal te ontruimen, de gordijnen  afhalen en wat verder nodig is.

 

 

SCHOON NIEUWS

Per woensdag 19 januari hebben we iemand die de ruimten van de Lucaskerk schoon houdt. Mevrouw Ellen Wagenaar.

Zij doet dit wekelijks. Wij zijn blij dat zij de werkzaamheden oppakt!

Heeft u vragen of opmerkingen over het schoonmaken of andere facilitaire zaken stuur dan even een mailtje naar info.lucaskerk@gmail.com. Of neem svp contact een van ons.

Namens de kerkrentmeesters, Nico Voogd

 

laat je

inspireren

 

 

Vanwege de corona maatregelen kon de avond van 13 januari niet doorgaan. Eddie Kremer zou over zijn werk komen vertellen.  Dat wordt nu 13 maart .

 

Op zaterdag 12 februari staat bijbels koken op het programma, maar dit is nog lang niet zeker. Houd Winkel op Zondag in de gaten!!

 

Bloemschikken  ( krans maken) 9 december 2021. Er was zoveel belangstelling dat we zelfs een opgave stop moest plaatsen  . Met 2 x 7  deelnemers in de schuur bij Tiny . ( vanwege de Corona in 2 groepen)  hebben we een mooie staande krans gemaakt , het was heel fijn dat we hier een paar nieuwe personen bij mochten ontvangen

Na een arbeidzame en gezellige middag  en avond ging een ieder blij naar huis met een mooie krans.  

Als het van wege corona kan gaan we op 7 april een paas stuk maken ook hier moet weer voor worden opgegeven bij Tiny van Splunter

 

We hopen dat het allemaal weer kan en nogmaals, houd Winkel op Zondag in de gaten.

 

CLASSIS

Noteer alvast een bijzondere datum.

Zaterdag 4 juni organiseert de classis Noord-Holland een INSPIRATIEDAG voor allen die zich betrokken voelen bij de kerk. Met bijzondere ontmoetingen, workshops enzovoort.

Meer nieuws volgt later.

 

OECUMENE


De liefde van Christus beweegt de wereld tot verzoening en eenheid

 

In de zomer van 2022 vindt in de Duitse stad Karlsruhe de elfde assemblee van de Wereldraad van Kerken plaats. Christenen uit ongeveer 350 kerken en uit meer dan 110 landen komen bij elkaar om samen te getuigen van hun hoop voor onze wereld. 'De liefde van Christus beweegt de wereld tot verzoening en vrede', zo luidt het thema van de bijeenkomst.

 

De Raad van Kerken in Nederland hoopt dat de assemblee in Karlsruhe ook christenen in Nederland zal uitdagen om samen na te denken over de vraag wat de bevrijdende boodschap van het evangelie voor mensen nu kan betekenen, in een wereld die gekenmerkt wordt door ongelijkheid, door conflicten, door groeiend populisme, door bedreiging van het klimaat en door vervreemding. Hoe kunnen wij er, op onze plek en in onze omgeving, aan bijdragen dat de wereld menselijker wordt? Hoe kunnen wij, geïnspireerd door de liefde van God voor de wereld, die zichtbaar is geworden in Jezus van Nazareth, liefde doorgeven aan anderen, dichtbij en ver weg, en zo van de aarde een liefdevol huis maken?

 

De bezinningstekst die de Wereldraad van Kerken met het oog op de bijeenkomst in Karlsruhe heeft voorbereid, kan ons daarbij mogelijk van dienst zijn. Daarom bieden wij u die tekst graag aan in een Nederlandse vertaling, voorafgegaan door een korte gesprekshandleiding. Wij wensen u van harte mooie gesprekken toe!

Peter Nissen, voorzitter beraadgroep Geloof en kerkelijke gemeenschap,

Raad van Kerken in Nederland

 

DE CONTEXT WAARIN WIJ SAMENKOMEN


De elfde assemblee komt bijeen in het hart van Europa, in Karlsruhe, Duitsland. Duitsland is een welvarend land, maar heeft, net als veel andere landen, te kampen met de gevolgen van covid-19 voor het welzijn van zijn mensen: persoonlijk, economisch en geestelijk.

 

Overschaduwd door deze ervaring zullen kerken bijeenkomen in antwoord op Gods oproep om een licht van hoop te laten schijnen en de liefde van God, de heilige Drie-eenheid, te vieren. Die liefde is zichtbaar geworden in Jezus Christus en zij beweegt mensen tot verzoening en eenheid. In de tijd waarin wij nu leven, stellen wij elkaar de vraag: "Hoe zal een kerk, waarin de liefde van Christus geacht wordt werkzaam te zijn, in dit tijdsgewricht zich organiseren, spreken en handelen? En hoe zullen wij op dit moment samen delen in Gods zending van liefde voor de wereld?"

 

Sinds 2013 is de gemeenschappelijke roeping van de kerken onder woorden gebracht als een 'pelgrimage van gerechtigheid en vrede'. Als we nadenken over alles wat er is gebeurd sindsdien tijdens onze gezamenlijke tocht, zal er veel zijn om aan terug te denken en om met vreugde te vieren. De assemblee zal ook een gelegenheid bieden om inspiratie te vinden voor de volgende stappen van de tocht, stappen die we zetten met als banier de liefde van God, de Drie-Ene; een liefde die geopenbaard is in Christus; en, door de kracht van de Heilige Geest, een liefde die beweegt in en door de hele mensheid en de hele schepping

 

De wereldwijde pandemie heeft vele levens geëist en heeft onze manier van leven die velen als 'normaal' zijn gaan beschouwen, grondig op de proef gesteld. In het zicht van tragiek en dood zijn we ons bewust geworden van onze afhankelijkheid van elkaar, de beperkingen van het individualisme, de uitdagingen van de globalisering (die de verspreiding van het virus zozeer in de hand werkt), en onze wederzijdse verantwoordelijkheid voor elkaar (en soms ook onze angst voor elkaar).

 

Tegelijkertijd blijven oorlog en armoede veel ellende, leed en dood veroorzaken. De veranderingen in ons klimaat, door de meeste mensen tientallen jaren genegeerd, roepen nu bij sommigen een ongekende angst op. Ondertussen brengen ze nu al rampen en bedreigingen voor de allerarmsten in de wereld met zich mee. De politieke situatie verandert snel, zowel in rijke als in arme samenlevingen, en de democratie zelf lijkt daarbij voor sommigen versleten en een loze belofte. De multilaterale publieke ruimten en collectieve besluitvormingsprocessen op wereldniveau nemen af en worden soms vergeten wanneer wij met diepgaande crises worden geconfronteerd.

 

Zij die leven vanuit Christus en die zijn liefde die in ons werkt, willen uitdragen, zijn geroepen om dit in deze wereld te doen. Ze zijn geroepen om een eschatologische gemeenschap te zijn, te leven als een teken en een voorbode van het Koninkrijk dat komt, en om de liefde zichtbaar te maken die onze harten met vreugde vervult, zelfs op de somberste dagen.

 

De assemblee zal een gelegenheid zijn om kracht te verzamelen voor onze gemeenschappelijke pelgrimstocht in de wereld, zoals deze zich nu aan ons voordoet, om naar elkaar te luisteren en elkaar te bemoedigen, als we de liefde vieren die ons, door de Heilige Geest, beweegt, geneest en kracht geeft.

 

Samen, diep geraakt door de liefde van Christus, gesterkt door de Heilige Geest en opgetild door God die de bron is van ons bestaan en van heel de schepping, zal de gemeenschap van kerken kracht vinden voor de tocht en hoop voor de toekomst. Wij zullen zoeken naar wegen om antwoord te geven aan allen die denken dat zij onbemind zijn, miskend en ongezien. Wij zullen ook wegen zoeken om Gods liefde te brengen bij de verlorenen, verzoening bij hen die in conflict leven en eenheid bij allen die verdeeld zijn. Tezelfdertijd verheugen wij ons erover deze gaven en zegeningen zelf te mogen ontvangen


 

 

ANDER NIEUWS

Wil Schagen,

Onlangs is architect Wil Schagen overleden. Hij was een gedreven architect die o.a. veel voor onze kerken heeft gedaan. Hij was de man die de restauratie van onze kerken begeleide in zowel  Kolhorn als de Lucaskerk

Ina Broekhuizen-Slot schreef een mooi gedicht bij het afscheid van deze bijzondere man.

 

Terug

Je bent terug

in dit kleine dorp waar je werd geboren

in dit mooie dorp dat altijd bij jou zal horen.

Hier speelde je als kind, zo lang geleden,

hier raakte je verknocht aan het verleden.

 

Je bent terug

na een leven van tekenen, meten, weten en werken

aan gebouwen, boerderijen, huizen en kerken.

Na een leven van verzamelen, behouden en bewaren

van jongs af aan, een lange reeks van jaren.

 

Je bent terug

man van taal en tekens, die anderen stimuleerde

maar weinigen wellicht die dit volop waardeerden.

Man van weelderige woorden en gedragen zinnen

schoonheid en statuur - maar hoe was jij echt van binnen?

 

Je bent terug

bij hen die jou het leven gaven

dicht bij hen word je nu begraven

met deze grond verweven

en dankbaar geven

we je terug.

AMNESTY INTERNATIONAL

De afgelopen tijd zijn er ook voor onze werkgroep activiteiten niet doorgegaan. Wel hebben we op aangepaste wijze brieven en kaarten kunnen schrijven tijdens de mondiale actie ‘Write For Rights’ in december. Vanuit onze kerk zijn er 106 brieven en kaarten verstuurd. Daarvoor dank aan de schrijvers. Als er goed nieuws te melden is over deze schrijfactie, zal ik dat melden.

Mondiaal zijn er tot nu toe 76.937 handgeschreven brieven en kaarten verstuurd en 325.340 online brieven en kaarten.

 

Hieronder een brief om te schrijven naar Bangladesh om de 17 jarige Dipti Rani Das vrij te laten en haar familie te beschermen.

 

De 17-jarige Dipti Rani Das uit Bangladesh deelde op haar Facebook-pagina een foto van een vrouw met een Koran tussen haar benen. De politie pakte haar op en beschuldigde haar onder meer van het beledigen van religieuze gevoelens. Dipti, die tot de Hindu-minderheid in Bangladesh behoort, zit al een jaar vast. Ze kan een celstraf van 7 jaar krijgen. Op de dag van haar arrestatie, op 28 oktober 2020, ging Dipti naar het politiebureau. Ze bood ten overstaan van zo’n honderd geestelijken, die een aanklacht tegen haar indienden, haar excuses aan voor de foto. Toen later die dag haar huis werd aangevallen, probeerde ze met de trein te vluchten. Maar buurtbewoners stopten de trein, brachten haar naar de politie en eisten dat ze gestraft werd. Sindsdien zit Dipti vast

 

postzegel internationaal

postzegel Nederland

Stuur je brief naar:

Stuur een kopie van deze brief (o.v.v. copy) naar:

Prime Minister Sheikh Hasina                                   

Prime Minister’s Office

Old Sangsad Bhaban

Tejgaon, Dhaka-1215

Bangladesh

E-mail: ps1topm@pmo.gov.bd / cc: psecy@pmo.gov.bd

Ambassade van Bangladesh      

H.E. M Riaz Hamidullah

Stadhouderslaan 7

2517 HV Den Haag

 

E-mail: mission.hague@mofa.gov.bd

 

 

(Plaats, datum)

 

Honourable Prime Minister Sheikh Hasina,

 

I am deeply concerned by the detention of 17-year-old Hindu girl Dipti Rani Das for a Facebook post which contained a photograph of a woman keeping the Islamic holy book Quran in between her thighs. She publicly apologized for the post by going to the police station. Locals subsequently attacked her home and demanded that she leave the house. The police arrested her in Dinajpur on 28 October 2020 under the draconian Digital Security Act (2018) and accused her of “hurting religious sentiment” and “advancing to deteriorate law and order”. She has been in detention ever since.

 

I urge your government to immediately release Dipti Rani Das, detained solely for exercising her right to freedom of expression. In addition, I urge you to ensure the protection of Dipti Rani Das and her family from communal or politically motivated attacks. Lastly, I call on you to repeal the Digital Security Act or amend it in line with international human rights law, including the International Convention on Civil and Political Rights to which Bangladesh is a party.

 

Thank you for your attention. I am kindly awaiting your reply.

Yours sincerely,

 

(Naam, adres)

 

WESTFRIES VERHAALTJE

uit :Wie skroift die bloift uit 1991

Kilometers

Er most toch lenegies-an nôdig eres wat an de ouwe pastorie ,dein worre, want as een beroepen jonge domenie met z`n anstaande vrouw te plaas bekoiken kwam en `t ouwe gebouw zien had, nam ie meistal een beroep van een are plaats an.

Deerom werd er deur de kerkenraad een voorstel an de gemeente dein om een nuw te bouwen. Op een ledevergaring werd er beslôten dat ieder gezin twuntig jaar lang zeuventien-golden-voiftig betale zou.

 

Toe`t nuwe huis er stond most er op de deerop-volgende vergaring, rekening en verantwoording oflaid worre. Allegaar krege ze een papier weer allies percies opskreven stond. De meiste vonde dat de architect ,die in Skagen weunde, onwois veul kilometers reden had. De ien rekende uit hoeveul keer of ie d`r weest was, een aar hoeveul ie per kilometer vongen had....d`r kwam gien end an.

De jonge domenie die nag maar kort met z`n vrouw in de nuwe pastorie weunde en nag wainig ervaring had, wist ok niet hoe ie dut varken wasse most. Derk van Jaap van Pieter, een echte nuchtere West-fries ging staan, vroeg `t woord en zai: “Broeders en zusters, leite we met z`n allen heêl  bloid en dankbaar weze dat deuze man in Skagen weunt  en niet in `t nokje van Groningen !  ”En metien ging ie weer zitten,`t was efkies stil. Toe werd er vreiselijk lacht en d`r werd       met gien woord meer meer over de kilometers praat.

Klaas Zwier

 

MARIA HERONTDEKT


‘Maria is voor de roomsen een middelares op weg naar Onze Lieve Heer. Wij hebben die hulp niet nodig.’ Dat was de krachtige definitie in protestantse kringen: Maria als opstapje naar het waarlijk geloven. Dat was toen. Nu staan ook veel protestanten stil bij Onze Lieve Zoete Vrouwe in de Bossche Sint Jan, steken velen net zo makkelijk een kaarsje bij haar op en bidden bij het flakkerende licht om kracht.

Arnold Huijgen, hoogleraar systematische theologie in Apeldoorn en dominee in de Christelijke Gereformeerde Kerken, heeft in coronatijd een kloek boek geschreven waarin hij Maria uitlegt voor protestanten. De conclusie kort door de bocht: Maria verdient veel meer ruimte en aandacht in het protestantse leven. In Maria, icoon van genade heeft ds. Huijgen de theologische uitleg niet geschuwd, maar toch is goed te volgen waar de protestanten de afgelopen eeuwen aan Maria voorbij zijn gelopen. Huijgen wijst op de schoonheid die Maria in de loop der eeuwen teweeg heeft gebracht, in de kunsten, de beelden, de schilderijen en de muziek, met name het Magnificat, de lofzang van Maria. Huijgen wilde dit boek ook schrijven met het oog op de relatie tussen Rome en de Reformatie. Hij merkt op dat de kerken van het protestantisme tegenwoordig terughoudender zijn ten aanzien van Maria dan de vroege reformatoren als Calvijn en Luther. Wel keerde de reformatie zich tegen de ‘overdreven Mariadevotie’ en de idee dat Maria middelares zou zijn. Veel aandacht van Huijgen voor die Mariadevotie: ‘De laagdrempeligheid van de devotie, het lichamelijke in plaats van het cerebrale en het gevoel van gemeenschap in het pelgrimeren houdt de protestanten een spiegel voor. Als alles begrepen moet worden voor het geloofd kan worden, verlies je de lager opgeleiden gemakkelijk.’ Leerzaam en lezenswaard, dit boek over Maria.

Titel: Maria, icoon van genade

Auteur: Arnold Huijgen

ISBN: 978 90 435 34895

Prijs: € 28,–

 

 

MARIA BISCUITTAART

 

Bladerend door de oecumene kwam ik onderstaand recept tegen

 

Uit Bulgarije

 

Ingrediënten

0,8 l halfvolle melk

50 g puddingpoeder (smaak naar keuze)

(120 g kristalsuiker als de puddingpoeder niet gezoet is)

300 g Mariabiscuit

80 g walnoten in stukjes

 

Voor versiering

chocoladehagelslag of -vlokken peren of andere vruchten van het seizoen die passen bij de smaak van de pudding die je gebruikt.

 

Bereiding

Verwarm de melk, eventueel met de suiker. Voeg  als de melk warm is  puddingpoeder toe en kook pudding volgens het recept op het pak. Giet in een springvorm een laagje pudding en leg er een laag biscuitjes op, herhaal laagje voor laagje.

Leg in het midden een laag walnoten en eindig met walnoten.

Maak de taart eventueel af met passende vruchten en strooi er chocoladehagel overheen. Laat de taart in de koelkast minimaal een uur stijf worden.

 

Recept uit:

Wereldtaartenboek

Moedercentrum  De Koffiepot/ Stichting MOOI

Den Haag, 2008

 

PERSBERICHTEN

Van U is de toekomst', luidt het jaarthema van de Protestantse Kerk. We mogen leven in vertrouwen. Maar hoe doe je dat precies? De Petrus-uitgave 'Vaste grond' biedt inspiratie.

 

We kunnen ons als mensen eindeloos zorgen maken. Over ons geluk en ons ongeluk, over ons werk en onze carrière, over onze kinderen en kleinkinderen, over onze gezondheid en ons sterven. Als reactie daarop proberen we vaak krampachtig ons leven te sturen. 

 

Vertrouwen en overgave

De Bijbel laat ons zien dat er ook een andere houding mogelijk is. Een houding van vertrouwen en overgave, in de wetenschap dat de toekomst in Gods hand is. Hoe oefenen we ons in dat geloofsvertrouwen? In de nieuwe Petrus-uitgave ‘Vaste grond’ zoeken predikanten Marleen Blootens, Piet de Jong, Pim Brouwer en Corine Beeuwkes handvatten in de levens van verschillende mannen en vrouwen in het Oude en Nieuwe Testament. Wat kunnen wij vandaag de dag leren van hun ervaringen?

 

Het boekje 'Vaste grond' is een uitgave van de Protestantse Kerk in Nederland, bij het jaarthema 'Van U is de toekomst'. Het boekje bevat korte overdenkingen, (gespreks)vragen, citaten en gebeden rondom het thema 'Vertrouwen'. Eén exemplaar is gratis te bestellen via petrus.protestantsekerk.nl/vastegrond.

 

KINDERPAGINA

 

VALENTIJNSDAG

 

’s Ochtends haal ik altijd de krant uit de brievenbus, maar vandaag zat er ook een brief bij. Op die brief stond mijn naam en ik dacht: “Van wie kan die brief zijn?” Ik maakte de brief open en er kwam een heel mooie rode kaart uit met een roze hart erop. Ik maakte de kaart open en las:

 

Lieve kikker,

Ik hou van jou

Jij ook van mij?

Van je Valentijn

 

Wat een lieve kaart! Zou die van Roos zijn, op wie ik al zo lang verliefd ben? Ik sloeg me voor m’n kop. Wat een domkop ben ik toch! Waarom heb ik haar geen kaart gestuurd?! Snel maakte ik nog een kaart voor haar en stuurde die op.

Die middag zat ik op het bankje voor mijn huis naar verliefde mensen te kijken, toen Roos plotseling kwam aanlopen. Ze liep naar mij toe en ging naast mij zitten. Zo bleven we lange tijd stil zitten. Toen zei zij plots: “Ik hou ook van jou!” We gaven elkaar een kus en ik vroeg haar wat ik al heel lang wilde vragen: “Wil je met me trouwen?”

 

DOETIP

Maak een valentijnskaart en stuur hem dan op naar iemand die je leuk vindt, of gewoon een goede vriend/vriendin. Schrijf er niet op wie de afzender is!

 

WIST-JE-DAT

… er heel lang geleden een bisschop leefde met de naam Valentinus? Hij zegende een huwelijk tussen een soldaat en zijn vriendin. Valentinus stierf op 14 februari.

 

GEBEDJE

Lieve God,

Dank u wel de liefde bestaat en dat wij daarvan mogen genieten. Geef ons de kracht om andere mensen altijd met liefde te benaderen in plaats van boosheid of haat.

Amen.