veertigdagentijd 2004
                                         
  
veertigdagentijd 2005
 

veertigdagentijd 2006
 

veertigdagentijd 2007
 
veertigdagentijd 2008
 
 
veertigdagentijd 2009
 

veertigdagentijd 2010
   
veertigdagentijd 2011
 
 

veertigdagentijd 2012
 
 
veertigdagentijd 2013 

veertigdagentijd 2014


 veertigdagentijd 2015     
     Werkgroep Missionaire Arbeid
     (voorheen de zendingscommessie)
 
      De werkgroep bestaat uit de volgende leden:
       Voorzitter               Dhr. Siep Rienstra
       Secretaris               Mevr. Anneke Goudswaard
       Penningmeester       Mevr. Marion de Heer
                                   Mevr. Tiny van Splunter
                                   Ds. Jan Andries de Boer
    Deze werkgroep verzorgt de activiteiten voor de zending (buitenland) en de missionair arbeid
    (binnenland): de Bijbel-o-theekzendingszondagen; bidstond en dankstond;
    zendingskalenders verkopen, postzegels, ansichtkaarten en brillen verzamelen en de presentatie 
    van onze kerk in de dorpen middels  Nazomeren, in het 3e weekend in augustus.
    Deze werkgroep staat onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad.
 

    Bijbel-o-theek
   In de voorhof staat de kast van de Bijbel-o-theek. Tijdens Advent en Veertigdagentijd is de
   Bijbel-o-theek  geopend en staan de boeken etc. uitgestald in de kerk. Zondag na de viering is de kast open
   en  u eventueel inkopen doen.
   De co√∂rdinatie is in de handen van Tiny van Splunter. Mocht zij niet aanwezig zijn, kunt ualtijd iemand van
   de Missionaire werkgroep aanschieten. Wilt u lectuur bestellen of een kinderbijbel lenen, dan is dat 
   altijd moglijk.
   Neem dan contact op met : Mw. Tiny van Splnter   
 
     Elizabet
   Twee keer  per maand wordt de Elisabet verspreid door vrijwilligers.
   Wilt u ook de Elisabet ontvangen?
   Neem dan contact op met:
   Mw. Anneke Goudswaard

    Nazomeren
   Leden missionaire werkgroep
 
    Wereldwinkel
    mevr.Marianne Meijering, Zijdewind
    Email: e.meijering@quicknet.nl
 
 

MISSIONAIRE WERKGROEP

 

OPBRENGSTEN  VEERTIGDAGEN PROJECT

De 6 project zondagen + collecte bidstond + bedrag via de bank heeft het mooie bedrag van  746,95 opgeleverd. De 2 maaltijden in de Lucaskerk 437,25

 

Dat maakt het totale bedrag voor het project in Bangladesh maar liefst:  1184,20

En. volgend jaar organiseren wij weer twee maaltijdavonden in de Lucaskerk.

Allen hartelijk dank voor de bijdragen.

 

BUITENLANDS EN OUD NEDERLANDS GELD SPAREN  -  KAARTEN & POSTZEGELS

 

 

U kunt dit alles inleveren in de kerk. Daar staat een mooie ronde ton. Ook afgeven bij een kerklid, met het verzoek deze in de ton te doen is natuurlijk mogelijk. De missionairte werkgroep zorgt voor verzending naar Utrecht.

 

NEDERLANDS BIJBELGENOOTSCHAP

 

Geen tegenstander, maar bondgenoot

Over Job 42:4-6 in de Bijbel in Gewone Taal

 

In de Bijbel in Gewone Taal staat iets nieuws over Job dat niet eerder in een Nederlandse bijbelvertaling te lezen was. Aan het slot van het lange debat over de vraag waarom Job zoveel moest lijden, geeft Job aan dat hij verder zal zwijgen. Hij wil niet meer met God in gesprek gaan (Job 42:4-6). Niet omdat hij dat gesprek zinloos vindt. Maar omdat hij een beter beeld heeft gekregen van God.

 


Jobs laatste woorden luiden in de Bijbel in Gewone Taal: Nu heb ik troost gevonden voor mijn moeilijke leven.

Dat is een nieuwe vertaling van Job 42:6. In oudere bijbelvertalingen staat iets anders. Daar lezen we dat Job spijt heeft van alles wat hij over God heeft gezegd. Waar komt dit verschil tussen de vertalingen vandaan?

 

In de Hebreeuwse tekst van Job 42:6 staat een werkwoord dat zowel spijt krijgen als troost vinden kan betekenen. Moderne bijbeluitleggers vinden de tweede betekenis beter, en ze hebben er goede redenen voor.

Want waarvan moet Job eigenlijk spijt krijgen? Wat heeft hij fout gedaan, waarvoor hij moet worden gestraft? Daar lezen we niets over. Integendeel, er wordt juist verteld hoe eerlijk en rechtvaardig Job is (Job 1 en 2).

En er is nog iets anders. Als in Job 38-41 God eindelijk antwoord geeft op de vragen van Job, dan klinkt dat streng, maar het is zeker geen beschuldiging. God maakt Job geen verwijten, zoals zijn drie vrienden wel deden. Job hoeft zich niet te verantwoorden voor wat hij verkeerd heeft gezegd. Integendeel, Job is de enige die steeds de waarheid over God heeft verteld (Job 42:7-8). Spijt is dus helemaal niet aan de orde. Spijt zou juist ongeloofwaardig zijn.

Maar er is een nog belangrijkere reden om niet voor spijt krijgen, maar voor troost vinden te kiezen. Job hoort van God zelf hoe hij het goede leven op aarde mogelijk maakt, en aan al wat leeft, de capaciteiten geeft om stand te houden in de strijd om het bestaan. Want die strijd is er. Mensen en dieren kunnen zomaar ziek worden en sterven. De realiteit is dat het leven voortdurend door het kwaad en de dood wordt bedreigd. Uit het antwoord van God in Job 38-41 moet Job wel concluderen dat God in zijn lijden niet zijn tegenstander is, maar zijn medestander, een bondgenoot tegen het kwaad. Voor Job en zijn vrienden geeft dat een nieuw beeld van God. Dat is voor Job een bron van troost in zijn moeilijke bestaan.


 


   veertigdagentijd 2016
   veertigdagentijd 2017