Beleidsplan Protestantse Gemeente Winkel e.o.

 

In de afgelopen jaren is binnen de kerkenraad met regelmaat gesproken over de vraag: Wie zijn wij?

Wat geloven wij?

 

Aan de hand van stellingen probeerde de kerkenraad antwoorden te formuleren.

 

Tijdens gemeenteberaden is diverse keren gesproken (vaak in kleine groepen) over onze gemeente met dezelfde vraagstelling.

 

Binnen de taak-/werkgroepen en colleges wordt geprobeerd het beleid handen en voeten te geven.

 

Duidelijk werd:

·        De kerk is altijd in beweging.

·        De samenleving, waar onze leden ook deel van uitmaken, is voortdurend in beweging.

·        Onze gemeente vergrijst.

 

Zo staat het in onze “welkom folder”:

 

Een kerk, dat zijn de mensen!

 

De Lucaskerk is een gebouw. Een mooi oud gebouw. Meer dan dat zijn het de mensen. Kerk-zijn is mensenwerk. Mensen, die voor hun leven oriëntatie en inspiratie zoeken in het raadselachtige woord­je ‘God.’ De vaak verbazend concrete aanwijzingen van Jezus. De vurige liefdeskracht, die wordt aangeduid als de heilige Geest.

 

Dat doen wij samen. Vandaar het woord “gemeente”. Wij leven mee met elkaar en met ieder die op ons pad komt. Daarbij zijn wij mensen, zoals alle mensen mensen zijn. Van onze beperkingen zijn we ons bewust. Van het oordelen over anderen proberen we ons te onthouden. Voor ieder mens van goede wil, willen wij een welkome plek zijn.

 

De Protestantse Gemeente Winkel e.o. beslaat geografisch gezien het gebied Winkel, Lutjewinkel, Barsingerhorn, Haringhuizen en Kolhorn, hoewel we ook leden van buiten dat gebied hebben.

 

Dit brengt ons tot de formulering van onze missie en visie.

 

Missie:

De PG Winkel is een open, gastvrije gemeente waar ruimte is om in verbondenheid met mensen binnen en buiten de gemeente geloven vorm te geven.

 

Visie:

De PG Winkel wil een gemeenschap zijn waar mensen zich geborgen kunnen weten. Onze gemeenschap weerspiegelt iets van de geborgenheid die God aan mensen schenkt.

 

De PG Winkel wil in deze roerige wereld een plek zijn waar de mensen tot rust kunnen komen om zo weer ruimte te maken voor de ontmoeting met elkaar en met God. In het besef dat die ontmoeting ons niet alleen bevestigt, maar soms ook tegenspreekt.

 

De PG Winkel wil een gemeenschap zijn waar Gods aanwezigheid wordt gevierd in de prediking, in liederen, gebeden en in de tekenen van doop en avondmaal.

Ons beleid:

Het bovenstaande vertaalt zich in de volgende kernwoorden:

 

·        Vertrouwen.

·        Aandacht voor elkaar.

·        Aandacht voor de actualiteit.

 

Thema:

De komende tijd zullen wij het thema Dorpskerk verder in de diverse werkgroepen uitdiepen. Hoe kunnen we kerk zijn in de dorpen behorende bij onze gemeente?

 

Concretiserend:

De kerkenraad

Bevordert de eenheid van de gemeente door jaarlijks te spreken met vertegenwoordigers van groepen. De onderlinge communicatie, kennis van elkaars werk en waardering wordt daarmee gestimuleerd. Bij onderwerpen die daarom vragen organiseren wij een Gemeenteberaad.

Daar waar nodig zoekt de kerkenraad samenwerking met andere gemeenten, zonder de zelfstandigheid op te willen heffen.

 

Inspiratie

Werkgroep die met regelmaat activiteiten t.b.v. toerusting organiseert.

Activiteiten: Bijbelstudie, filmavond, bloemschikken, Bijbels koken, etc.

 

Taakgroep Missionaire arbeid

De gemeente wil, zowel naar binnen als naar buiten, dienstbaar en getuigend, Gods bevrijdend handelen kenbaar maken.

Activiteiten: Sobere maaltijden, Veertigdagen tijd, Nazomeren, Bid- en dankdag, Boekentafel, Verspreiding Elizabethbode, Rockdiensten en wat verder op het pad van de taakgroep komt.

 

Pastoraat

De pastoraatsgroep wil een warm en voluit op mensen betrokken pastoraat, voor ieder die dat nodig heeft. Er komt een duidelijk beleid en makkelijke uitvoering bij de uitschrijving van leden.

Activiteiten: Inloop- (koffie)ochtenden en wijkavonden.

 

Taakgroep Eredienst

De groep stelt in samenwerking met de predikant vernieuwingen en veranderingen in de liturgie voor die worden gedragen door de gemeente. Het uitdragen van onze geloofsbeleving en -traditie waarbij we open staan voor veranderingen en vernieuwend bezig willen zijn. Het zichtbaar maken van samen gemeente-zijn en van het omzien naar elkaar.

Activiteiten: Alles wat vieringen aangaat.

 

Kinder- en Jongeren

Tijdens de eredienst worden kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar (groep 1 t/m 8) de mogelijkheid geboden om in een aparte ruimte Bijbelverhalen te horen (kindernevendienst). Voor de jongeren in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar is er 1 x per maand een samenkomst tijdens de eredienst, waarbij bepaalde thema’s worden besproken (jongerennevendienst). Voor de leeftijd van 0 t/m 4 jaar wordt er wekelijks oppas aangeboden.

Activiteiten: 40dagen project, adventsproject, gezinsdienst op 1e kerstdag, kindercatechese.

 

Catechese

Elk jaar wordt er catechese aangeboden; kinder-, jongeren en belijdeniscatechese.

College van Diakenen

Haar taak staat uitvoerig beschreven in de Kerkorde, Ordinantie 3, artikel 11.

Enkele activiteiten uitgelicht: Diaconaal Platform Hollands Kroon, Stichting Present, Voedselbank, Ouderen activiteiten, Dorcas actie.

 

College van Kerkrentmeesters

Het CvK heeft het overzicht over de financiën en de goederen. Dit wordt uitvoering beschreven in Ordinantie 11, de artikelen 1 t/m 6.

Voor het werk in de gemeente heeft het college een 5-jaren beleidsplan en een 5-jaren financieel geschreven. Periode 2020-2025

 

Kerkbrief, WoZ en Website

De Kerkbrief verschijnt 5x per jaar op papier en wordt bezorgd op het huisadres van de leden en geeft informatie over kerkzijn in de meest brede zin van het woord.

 

Winkel op Zondag (WOZ) is een wekelijkse nieuwsbrief die zowel digitaal als op papier uitgereikt wordt voorafgaand aan de eredienst. Het voorziet de gemeente en belangstellenden wekelijks van informatie over de diverse activiteiten van de Protestantse Gemeente.

 

De PG Winkel beschikt over een website met actuele informatie over de gemeente.

 

 

 

----- *** ----