Klik op de foto van de kerk

om de dienst in de LucaskerkWinkel

Live mee te vieren

Protestantse Gemeente te Winkel e.o.

Website: www.lucaskerkwinkel.nl

 

Predikant         : ds. J.A.A. de Boer, Bosstraat 95, 1731 SC Winkel, tel. 0224-541372

Kerkgebouw     : Lucaskerk, Dorpsstraat 177, Winkel. (tevens postadres kerk)

Scriba              : Jeannette Oudejans, De Omloop 42, 1733 LJ Nieuwe Niedorp

                          tel. 0226-410848